O’Ga Konkani Song Lyrics – 777 Charlie Movie

By | April 19, 2022

O'Ga Konkani Song Lyrics

O’Ga Konkani song lyrics is a new song from 777 Charlie Kannada movie, sung by Dhiti S Lotlikar and it’s composed by Nobin Paul. O’Ga Konkani Song Lyrics is written by Saiesh Poi Panandikar. This song is officially published by Paramvah Music on their YouTube channel and various music streaming platform.

O’Ga Song Lyrics in Kannada

ಓ’ಗಾ
ಥೋಡೆ ಖಿಣ್ ಹೆ ಜಿಣೆಚೆ ಸಾರೂಯಾ
ಓ’
ದೇಣೆ ಸೈಮಾಚೆ ತುಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ಯೋ… ಗಾ
ಚೊಲ್ ಮೌಜಾ ಮಾರೂಯಾ
ಯೋ… ಗಾ
ವೋಜೆ ದುಖಾಚೆ ವಿಸ್ರೂ ಯಾ
ಯೋ… ಗಾ
ಯೆತ ವೆತ ತೆ ಅಲಾಯ್ತೆ ವಾರೆ
ಕೆನಾಯ್ ತೆ ಖಾರೆ ಮೊಗಾಚೆ ಸಾವೆಯ್ ತೇ..

ತುಕಾಚ್ ನ್ಹಿ ಓ’ಗಾವ್ಲಾ ನೊಶೀಬ್ ಓಸ್ಲೆ
ಸೊಗ್ಲ್ಯಾOಕ್ ಭೋಗ್ಚೆ ಪೊಟ್ಟಾ ತೆ
ಹೆ ವಾಟೆನ್ ಜೋ.. ಫುಲಾ ನಿ ಕಾಟೆ ಮಾಡೊಯತ್ ವೆತಾ ತೋ
ಯೆತ ವೆತ ತೆ ಅಲಾಯ್ತೆ ವಾರೆ
ಕೆನಾಯ್ ಸುಖಾಚೆ ಕೆನಾಯ್ ದುಖಾಚೆ ತೇ..

ಘೊಟ್ ಮೋತೀಂತ್ ಧೋರ್
ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತೊಶೆಂಚ್ ಘೊಡೊನಾ
ದೀಸ್ತಾಯ್ ತೋಶೆ ಕಾಯಚ್ ಆಸೋನಾ
ಹೋ ಹೋ ರಿತ್ ಯಾ ಭೋವ್ಡೆಚಿ
ಸಾರ್ ಜಾವನ್ ಆಸಾ ಜಿಣೆಚೀ
ತ್ರಾಸಾತುಯ್ ಆಸಾ ರೂಚ್ ತೀ ಸುಖಾಚೀ..

ಯೋ… ಗಾ
ಯೆತ ವೆತ ತೆ ಅಲಾಯ್ತೆ ವಾರೆ
ಯೋ… ಗಾ
ಫುಲಾ ನಿ ಕಾಟೆ ಮಾಡೋಯತ್ ವೆತಾ
ಯೋ… ಗಾ
ಯೆತ ವೆತ ತೆ ಅಲಾಯ್ತೆ ವಾರೆ
ಕೆನಾಯ್ ಸುಖಾಚೆ ಕೆನಾಯ್ ದುಖಾಚೆ ತೇ..

O’Ga Song Lyrics in English

O’ga thode khinn hai jinneche saruyaa
Denne saimache tuka mhaka

Yoga chol mouza maruyaa
Yoga voghye dukhache visru yaa
Yoga yeta veta te aalayte vare
Kenay te khare mogache savey tey

Ukach nhi o’gavla noshib osle
Soglyank bhogche potta te

He vatten
Zo phula ni katte madoiyt veta tho
Yeta veta te aalayte vare
Kenay sukhache kenay dukhache te

Ghott motint dhor
Tuka jaiy toshench ghodona
Distay toshe kaich asona

Ho ho rit bhovdechi
Sar javun asa jhinnechi
Trasatuy asa ruch ti sukhachi

Yoga yeta veta te aalayte vare
Yoga full ni katte madoyt veta
Yoga yeta veta te aalayte vare
Kenay sukhache kenay dukhache te

Also Read: Madhagaja Title Song Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *