Naav Maneg Hogodilla Song Lyrics – Victory 2 Movie

By | June 27, 2019

Naav Maneg Hogodilla Song Lyrics in Kannada

ಮನೆಗ್ ಬಂಡಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ಬೇಡಿ ನೀವ್
ಹನಿ ನೀರೇವರಿಯ ನದ್ದ್ಶಿವೀ ನಾವ ಒಹೋ (x2)

ಹದಿನಿನುದು ನಿಮಿಶದಳ್ಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಥಾ ನಾವೂ
ಹದ್ದು ಸಂದೇಶ- ಯು ಮಾದಿಲ್ವ ಚಿನ್ನಾ
ಹದ್ದು ಸಂದೇಶ- ಯು ಮಾದಿಲ್ವ
ಬಾರ್ಲಿಲ್ಲಾ ಆಂಥಾ ಆಂಡ್ ಆರೆ ಸಂದೇಶ-ಯು ಥೈರು
ಓಡೋಕೊ ನಿಂಗೇ ಆಗೊಲ್ವಾ ಯಾಕೆ
ಕರೆನ್ಸಿ ಮೊನ್ನೆ ಹಕೀಲ್ವ

ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ
ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ
ನಾಮ್ಗ್ ಬಾಗ್ಲು ಥಿಗಿಯೊರಿಲ್ಲಾ
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
ನಾವ್ ಮನೇಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ

ಮನೆಗ್ ಬಂಡಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬೈಯ್ಬೇಡಿ ನೀವ್
ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ನದ್ದ್ಶಿವೀ ನಾವು

ಹೆಂಡಿರು ಮಕಲಾ ಚಿಂಟೆ ಮಡೋಕ್ಕೆ
ಬ್ಯಾರಿಜೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ರ ಥಾಪಿನೈಡ್
ಥಪ್ಪಿನೈಡ್ ಥಾಪೆನೈಡ್

ಓಮ್ಮೋಮೆ ಕುಶಿ ಆಮ್ಮೋಮೆಮೆ ಪ್ರಿಥೆಟಿ
ಸಂಸಾರ್ದಲಿ ಮ್ಯಾಥೆನೈಡ್
ಮ್ಯಾಥೆನೈಡ್ ಮ್ಯಾಥೆನೈಡ್

ಒಲ್ಲೇದಲ್ಲ ಕುಡಿತಾ
ಬಿದುವುಡು ಕಚಿತ್ತಾ
ಲೇಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಲಿ
ಈ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಉಚಿತ

ಮ್ಯಾನೆ ಬಾನೊಡೋಕೋಥೆನಿ ಆಂಥೆರಾಲ್ಲ ನಾಮ್ಜ್
ನಾವೆನು ಮನೇ ಕಟ್ಸಿಲ್ವಾ
ಎಮಿ ವಿಷಯ ಕಠಲ್ವಾ

ನಾವು ಮನೇಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ
ನಾವು ಮನೇಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ
ನಾಮ್ಗ್ ಬಾಗ್ಲು ಥಿಗಿಯೊರಿಲ್ಲಾ
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ

ನಾವು ಜಾಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ರೆ
ಜಾಲ್ಡಿ ಯಕ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಆಂಥೆರಾ
ಚೂರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
ಲೇಟ್ ಆಗ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ರಿ ಆಂಥೆರಾ
ಹೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಮಯ
ಎನಿವಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಗೀ ಬ್ಯಾಂಡಿಡಿರಿ ಆಂಟಿಹೀರಾ

ನಾವು ಬಾರ್ಬೆಕಾ ಬೆಡ್ವಾ
ನಾವು ಬಾರ್ಬೆಕಾ ಬೆಡ್ವಾ
ಈ ಪ್ರಶಾನ್ ಯಾರೈ ಕೆಲಾನಾ
ಇದ್ಕೆ ಸಭೆ ಆಗ್ಬೇಕು
ಅರ್ಧ ಬಾಟಲ್ ಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೆಲೆನಾ
ಅಗಲಪ್ಪ ನಾಮ್ ಕೈಲಿ
ಉಗುಲಲಾಕ್ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ

ಓ ಸಂಸಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು
ಆಂಥೆರಾಲ್ಲಾ ನಮ್ಗೆ
ನಾವೆನ್ ಥಾಲಿ ಕಟಿಲ್ವ
ಹಂಗೆ ಓನ್ಡೆರೆಡು ಮಲ್ಕು ಮಾದಿಲ್ವ

ನಾವ್ ಮನೆಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ
ನಾವು ಮನೇಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ
ನಾಮ್ಗ್ ಬಾಗ್ಲು ಥಿಗಿಯೊರಿಲ್ಲಾ
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ
ನಾವ್ ಮನೇಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ

ನಾವು ಮನೇಗ್ ಹೋಗೋಡಿಲ್ಲ
ನ್ಯಾಮ್ ಬಾಗ್ಲು ಥಿಗಿಯೊರಿಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮ

Click here for the details of: